Telefon : 0756.842.223
Email : office@executorgheorghiu.ro

documentePentru deschiderea unui dosar de executare sunt necesare:
• Titlul executoriu în original sau copie legalizată
• Cerere de executare silită (tip) în două exemplare adresată Biroului Executorului Judecătoresc prin care se solicită începerea executării silite. Cererea se poate descărca de pe pagina de internet a biroului nostru.
• Dovada plăţii taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei, pentru fiecare titlu executoriu în baza căruia se solicită începerea executării silite.
• Dacă cererea este semnată de o altă persoană decât creditorul, respectiv de avocat/mandatar, este necesar să depuneţi şi împuternicirea avocaţială/procură în original.
• Dovezi privind cheltuielile de executare – original (ex.: chitanţe, transport, onorariu avocat, etc). În lipsa documentelor doveditoare, cheltuielile nu vor fi avute în vedere.
• Onorariu executor judecătoresc.


De asemenea se vor furniza următoarele informaţii:
• Date privind debitorul:
o pentru societăţi C.U.I., Nr. înmatriculare Registrul Comerţului
o pentru persoane fizice CNP, date de stare civilă, precum şi cu privire la eventualele venituri sau bunuri urmăribile (dacă sunt cunoscute)
• Contul societăţii pentru creditor persoană juridică în vederea virării sumelor de bani ce se vor recupera prin executare
• Dacă este posibil date privind bunurile şi veniturile urmăribile ale debitorului şi/sau date privind bunurile supuse executării
DESCARCA CERERE DE EXECUTARE SILITA


În vederea participării la licitaţiile publice organizate de biroul nostru vă invităm să utilizaţi formularul de mai jos:
DESCARCA CERERE DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA

După completarea formularului vă rugăm să anexaţi acestuia următoarele documente:
• copia actului de identitate al participantului la licitaţie
• originalul procurii autentice – speciale în situaţia în care participarea la licitaţie se realizează prin mandatar
• originalul dovezii de consemnare al garanţiei în cuantumul prevazut in publicatia de vanzare


Pentru comunicarea unei notificări sunt necesare:
• Notificarea concepută şi redactată de dvs. în 3 exemplare originale pentru fiecare comunicare, semnate de dvs. personal sau de avocat/mandatar.
o La cerere, notificarea poate fi concepută şi redactată de biroul nostru, contra cost.
• Dacă este semnată de avocat/mandatar va trebui să depuneţi şi împuternicirea avocaţială/procura în original.
• în cazul comunicării prin agent procedural contravaloarea costurilor de transport în alte localităţi.
• eventuale acte doveditoare în 2 exemplare
• onorariu executor judecătoresc
DESCARCA CERERE COMUNICARE NOTIFICARE